© Visos teisės saugomos, 2010 m.
Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
VALDYMO STRUKTŪRA
PATVIRTINTA  
Klaipėdos lopšelio-darželio "Klevelis"
direktoriaus  2011 m. rugpiūčio 31 d.
įsakymu Nr. V- 304

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KLEVELIS" STRUKTŪRA
SUDERINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Ugdymo ir kultūros departamento
Švietimo skyriaus vedėja
____________________
Laima Prižgintienė